Nederlandstalige activiteiten               Activités francophones

Activiteit aanmelden                             Enregistrer une activité

________________________________________________________

Download/Télécharger

 

 

 

 

 

 

CPR –  Video
  • Doelstellingen
  • Gratis initiaties
  • Les objectifs
  • Activités libres

Op 16 oktober aanstaande zal de zevende editie van "Restart a Heart" doorgaan, een Europese dag en sinds dit jaar ook een werelddag, om de bevolking te sensibiliseren voor plotse hartstilstand. Deze wordt georganiseerd door de Belgische Reanimatieraad (BRC) ende Belgische Cardiologische Liga. De campagnes “Uw handen kunnen levens redden”, “Kinderen redden levens” en “Alle burgers van de wereld kunnen een leven redden” hebben als doelstelling het grote publiek te sensibiliseren voor en te vormen in de levensreddende handelingen, teneinde de lage overlevingskans na een plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis (OHCA) te verhogen.

De getuigen van een OHCA, jong en oud, zouden allen bekwaam moeten zijn om de eenvoudige levensreddende handelingen uit te voeren (112 oproepen, borstcompressies geven en een automatische externe defibrillator aanleggen).

Met acties zoals «Restart a Heart », kunnen we de overleving van slachtoffers van een hartstilstand buiten het ziekenhuis met een factor twee tot vier verhogen. In België zou het dan mogelijk zijn om elk jaar 3000 levens meer te kunnen redden!

Dit is een maatschappelijke interventie!

"Een nationaal verplichte training van schoolgaande kinderen heeft het hoogste impact op de toename van het aantal reanimaties door omstanders." 1

Dit is de meest succesvolle manier om de hele bevolking te bereiken. Het hoogst aantal reanimaties door omstanders vinden we in sommige Scandinavische landen waar schoolgaande kinderen sinds tientallen jaren opleiding krijgen in cardiopulmonale reanimatie (CPR). Dit concept begint zich progressief te verspreiden. Om dit te ondersteunen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2015 de “Kids Save Lives” verklaring goedgekeurd. In deze verklaring raadt men een jaarlijkse reanimatietraining van minimum twee uur aan vanaf de leeftijd van 12 jaar in alle scholen over de hele wereld. Op deze leeftijd zijn kinderen meer ontvankelijk voor opleiding en leren zij gemakkelijker aan om anderen te helpen. Op jonge leeftijd een reanimatieopleiding krijgen is zoals leren zwemmen of met een fiets rijden. Kinderen vergeten niet snel hoe ze een leven kunnen redden.

Professionele gezondheidswerkers, leerkrachten die opgeleid werden om CPR aan te leren en anderen kunnen met succes schoolgaande kinderen leren reanimeren. Op die manier kan men dergelijke opleidingen vermenigvuldigen. De reanimatiekennis en de vaardigheden kunnen verder worden verspreid door aan de kinderen te vragen hun ouders en vrienden op te leiden.

Vanaf september 2019 wordt voor het vijfde schooljaar op rij, in alle secundaire scholen in Vlaanderen minstens 2 lesuren CPR gegeven aan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. De « Task Force » CPR-AED van Vlaams oud-Minister van Onderwijs Hilde Crevits, zet zijn werk verder teneinde enerzijds de CPR-lessen te veralgemenen naar alle leerjaren van het secundair onderwijs en anderzijds AED’s in scholen te plaatsen.

Sinds januari 2018, onder impuls van de oud-Minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap, Marie Martine Shyns, wordt er in elke school en in elke graad van het secundair onderwijs minstens 2 uur reanimatieopleiding gegeven.

In België krijgen naar schatting tussen 10.000 en 15.000 personen jaarlijks een plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis; dit is zowat 30 per dag. Meestal is dit het gevolg van een plotse en levensgevaarlijke hartritmestoornis, namelijk ventrikelfibrillatie, waarbij de hartcontracties zwak en chaotisch zijn. Daardoor wordt er geen bloed meer in het lichaam rondgepompt. De hersenen en vitale organen krijgen geen zuurstof meer en het slachtoffer verliest bijna onmiddellijk het bewustzijn. Onherstelbare hersenschade treedt reeds op na 3 minuten. Onmiddellijke actie is dus vereist om neurologische schade te vermijden en te beperken. Er is maar één manier om de ventrikelfibrillatie te stoppen en het hart weer te laten pompen: het toedienen van een elektrische schok (= defibrillatie).

Op dit ogenblik telt men in België ongeveer 10.000 automatische externe defibrillatoren of AED-toestellen, waarvan 70% in privébezit (sportclubs, bedrijven…). De Belgische Reanimatieraad, gesteund door de Belgische Cardiologische Liga heeft de ambitie om het aantal publieke AED-toestellen in woonwijken en scholen te verdubbelen. Het verhogen van het aantal beschikbare AED’s, samen met het opleiden van meer mensen in reanimatie, kan in België op termijn leiden tot het redden van 3.000 extra levens per jaar.

Daarom doet de BRC een oproep op de vrijgevigheid van iedereen om dit project te helpen financieren. Op deze wijze neemt u deel aan onze doelstelling om het sterftecijfer ten gevolge van hartstilstand buiten het ziekenhuis te verlagen.

Wil je ook graag je steentje bijdragen, dan kan dit door een gift te doen op het rekeningnummer van de Belgische Reanimatieraad: BE50 0688 9088 5918

1Volgens Böttiger BW, et al en de European Resuscitation Council (ERC)

Geel | Gratis intiatie reanimatie en AED

Date: June 17, 2019

Time: 19.00-22.00u

Location: Werft 67, 2440 Geel

NL

Geel | Gratis intiatie reanimatie en AEDAfdeling Geel van vzw Het Vlaamse Kruis geeft elke maand een vrij toegankelijke initiatiedemo rea met AED.

Op maandag 17 juni ben je welkom van 19u tot 22u in het leslokaal, gelegen in Werft 67, 2440 Geel.Geel | Gratis initiatie reanimatie en AED

Date: September 16, 2019

Time: 19.00-22.00u

Location: Werft 67, 2440 Geel

NL

Geel | Gratis initiatie reanimatie en AEDAfdeling Geel van vzw Het Vlaamse Kruis geeft elke maand een vrij toegankelijke initiatiedemo rea met AED.

Op maandag 16 september ben je welkom van 19u tot 22u in het leslokaal, gelegen in Werft 67, 2440 Geel.Geel | Gratis initiatie reanimatie en AED

Date: October 21, 2019

Time: 19.00-22.00u

Location: Werft 67, 2440 Geel

NL

Geel | Gratis initiatie reanimatie en AED

Afdeling Geel van vzw Het Vlaamse Kruis geeft elke maand een vrij toegankelijke initiatiedemo rea met AED.

Op maandag 21 oktober ben je welkom van 19u tot 22u in het leslokaal, gelegen in Werft 67, 2440 Geel.

Geel | Gratis initiatie reanimatie en AED

Date: November 18, 2019

Time: 19.00-22.00u

Location: Werft 67, 2440 Geel

NL

Geel | Gratis initiatie reanimatie en AED

Afdeling Geel van vzw Het Vlaamse Kruis geeft elke maand een vrij toegankelijke initiatiedemo rea met AED.

Op maandag 18 november ben je welkom van 19u tot 22u in het leslokaal, gelegen in Werft 67, 2440 Geel.

Geel | Gratis initiatie reanimatie en AED

Date: December 16, 2019

Time: 19.00-22.00u

Location: Werft 67, 2440 Geel

NL

Geel | Gratis initiatie reanimatie en AEDAfdeling Geel van vzw Het Vlaamse Kruis geeft elke maand een vrij toegankelijke initiatiedemo rea met AED.

Op maandag 16 december ben je welkom van 19u tot 22u in het leslokaal, gelegen in Werft 67, 2440 Geel.« Le 16 octobre prochain aura lieu, la septième édition de « Restart a Heart », journée européenne et depuis cette année mondiale de sensibilisation à l’arrêt cardiaque inopiné. Elle est organisée en Belgique par le Conseil Belge de Réanimation (BRC) et la Ligue Cardiologique Belge. Les campagnes « Vos mains peuvent sauver des vies », « Kids save lives » et « Tous les citoyens du monde peuvent sauver une vie » ont pour objectif de sensibiliser et de former le grand public aux gestes qui sauvent afin d’augmenter le faible taux de survie suite à un arrêt cardiaque en milieu extrahospitalier (ACEH).

Les témoins d’un ACEH, jeunes et moins jeunes, devraient tous être capables d’effectuer les gestes simples qui sauvent des vies (Appeler le 112, compressions thoraciques et placer un défibrillateur externe automatique).

Avec des actions comme le «Restart a Heart», nous pouvons améliorer le taux de survie des personnes présentant un arrêt cardiaque extrahospitalier dans une proportion de 2 à 4 fois. En Belgique, cela permettrait facilement de sauver 3000 vies supplémentaires chaque année !

Ceci est un acte de citoyen ! « Une formation obligatoire à la réanimation au niveau national pour les élèves aurait un impact maximal sur l’amélioration du taux de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) par témoin. 1.

Il s’avère que c’est la manière la plus efficace de toucher l’ensemble de la population. Ce constat a pu être établi notamment grâce aux résultats positifs dans certains pays scandinaves – présentant les taux de RCP par témoin les plus élevés - où l’éducation des écoliers à la RCP est obligatoire depuis des décades.

En soutien, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a approuvé en 2015 la déclaration « Kids save lives ». Cette déclaration recommande minimum deux heures de formation à la RCP annuelle à partir de 12 ans dans toutes les écoles du monde. A cet âge, les enfants sont plus réceptifs aux instructions et ils apprennent plus facilement à aider les autres. Ce type de formation s’apparente à l’apprentissage de la nage ou du vélo, un exercice familier chez les enfants qu’ils n’oublieront pas. Les professionnels de la santé, les enseignants formés à enseigner la RCP et d’autres peuvent former efficacement les écoliers et tous peuvent avoir un effet multiplicateur. Les connaissances et les compétences pour la RCP peuvent se propager davantage en demandant aux enfants de les enseigner à leurs famille et amis.

En septembre 2019 commence la cinquième année scolaire où, dans toutes les écoles secondaires de la Région Flamande, au moins 2h de RCP seront prodiguées aux élèves de 5 et 6ième. La Task Force RCP-DEA de Hilde Crevits, ancien Ministre de l’Enseignement de la Région Flamande poursuit son travail afin d’une part de généraliser les cours de RCP depuis la première secondaire et d’autre part d’installer des DEA dans les écoles.

Depuis janvier 2018, sous l’impulsion de l'ancien Ministre de l’enseignement de la fédération Wallonie-Bruxelles, Marie Martine Shyns, une formation de min. 2 heures de RCP par grade d’études secondaires est dispensée dans chaque école de la fédération Wallonie-Bruxelles.

La mort subite cardiaque (MSC) touche chaque année entre 10.000 et 15.000 personnes en Belgique – environ 30 par jour-. C’est un trouble inopiné de l’activité cardiaque, caractérisé par des contractions faibles et chaotiques, rendant impossible l’éjection du sang et la circulation sanguine efficace. Rapidement, l’ensemble des organes est totalement privé d’oxygène et des lésions cérébrales irréversibles apparaissent dès la troisième minute d’arrêt cardiaque. Une intervention immédiate est donc nécessaire pour augmenter les chances de survie et minimiser les séquelles neurologiques. Il n’y a qu’une façon d’arrêter le trouble du rythme cardiaque (Fibrillation ventriculaire) et c’est de donner un choc électrique, la défibrillation.

Aujourd’hui, la Belgique compte entre 8.000 et 10.000 défibrillateurs externes automatiques (DEA) dont 70% en propriété privée (clubs de sports, entreprises, …). Le Conseil Belge de Réanimation, soutenu par la Ligue Cardiologique Belge, a pour ambition de doubler le nombre de ces DEA, placés à proximité des habitations et des écoles. En effet, doubler le nombre de DEA et former plus d’intervenants à la réanimation cardio-pulmonaire permettraient de sauver, chaque année, plus de 3.000 vies en Belgique. Pour réaliser ce projet, le Conseil Belge de Réanimation (BRC) lance un appel aux dons. Le BRC appelle à la générosité de chacun pour l’aider à financer le développement de ce projet. De cette façon, vous participez à l’objectif, conjoint à celui de la Ligue, de réduire le taux de mortalité dû aux arrêts cardiaques survenus en dehors du cadre hospitalier.

Si vous souhaitez contribuer à ce projet, voici le numéro de compte : BE50 0688 9088 5918

There are no upcoming events.

Belgian Resuscitation Council vzw-aslb

Siège Social et Administrative  / maatschappelijke zetel:

Rue du Thym 20 / Tijmlaan 20 
1080 Molenbeek-Saint-Jean / Sint Jan Molenbeek

GSM : +32 485 62 01 21

 

 
 
 
 
                                         (c) 2019 BRC – Henk Schuermans

Geel | Gratis intiatie reanimatie en AED

Date: June 17, 2019

Time: 19.00-22.00u

Location: Werft 67, 2440 Geel

NL

Geel | Gratis intiatie reanimatie en AEDAfdeling Geel van vzw Het Vlaamse Kruis geeft elke maand een vrij toegankelijke initiatiedemo rea met AED.

Op maandag 17 juni ben je welkom van 19u tot 22u in het leslokaal, gelegen in Werft 67, 2440 Geel.Geel | Gratis initiatie reanimatie en AED

Date: September 16, 2019

Time: 19.00-22.00u

Location: Werft 67, 2440 Geel

NL

Geel | Gratis initiatie reanimatie en AEDAfdeling Geel van vzw Het Vlaamse Kruis geeft elke maand een vrij toegankelijke initiatiedemo rea met AED.

Op maandag 16 september ben je welkom van 19u tot 22u in het leslokaal, gelegen in Werft 67, 2440 Geel.Geel | Gratis initiatie reanimatie en AED

Date: October 21, 2019

Time: 19.00-22.00u

Location: Werft 67, 2440 Geel

NL

Geel | Gratis initiatie reanimatie en AED

Afdeling Geel van vzw Het Vlaamse Kruis geeft elke maand een vrij toegankelijke initiatiedemo rea met AED.

Op maandag 21 oktober ben je welkom van 19u tot 22u in het leslokaal, gelegen in Werft 67, 2440 Geel.

Geel | Gratis initiatie reanimatie en AED

Date: November 18, 2019

Time: 19.00-22.00u

Location: Werft 67, 2440 Geel

NL

Geel | Gratis initiatie reanimatie en AED

Afdeling Geel van vzw Het Vlaamse Kruis geeft elke maand een vrij toegankelijke initiatiedemo rea met AED.

Op maandag 18 november ben je welkom van 19u tot 22u in het leslokaal, gelegen in Werft 67, 2440 Geel.

Geel | Gratis initiatie reanimatie en AED

Date: December 16, 2019

Time: 19.00-22.00u

Location: Werft 67, 2440 Geel

NL

Geel | Gratis initiatie reanimatie en AEDAfdeling Geel van vzw Het Vlaamse Kruis geeft elke maand een vrij toegankelijke initiatiedemo rea met AED.

Op maandag 16 december ben je welkom van 19u tot 22u in het leslokaal, gelegen in Werft 67, 2440 Geel.There are no upcoming events.

vb Feestzaal X of Grote Markt Y

[printfriendly]