In België 

11.000 gevallen per jaar

80% gebeuren thuis

10.000 Overlijdens per jaar

1.000 Overlevenden.

 Neen, dat zijn niet de laatste cijfers van Covid-19! 

Zelfs met een mondmasker aan kun je meer overlevingskansen geven aan slachtoffers van een hartstilstand‼

October 16, 2020 

World Restart A Heart day – Let’s learn it, let’s do it! 
Keep the beat because “Your hands can save lives”!! 

 www.brc-rea.be

#BRC #MySongCanSaveLives! #WorldRestartAHeart!

En Belgique

11.000 cas par an

80% arrivent à la maison

10.000 Décès par an

1.000 Survivants. 

Non, ce ne sont pas les derniers chiffres de la covid-19 ! 

 Même en portant votre masque vous pouvez augmenter les chances de survie des victimes d’arrêt cardiaque‼  

October 16, 2020 

World Restart A Heart day – Let’s learn it, let’s do it! 

Keep the beat because “Your hands can save lives”!!  

www.brc-rea.be

#BRC #MySongCanSaveLives! #WorldRestartAHeart!

  • Foto's editie/ Des photos edition 2019
  • Doelstellingen
  • Les objectifs
Ook in 2019 organiseerden de Belgian Resuscitation Council en de Belgische Cardiologische liga hun jaarlijkse World Restart A Heart Day.  Dank aan de vele organisaties die ook van deze editie weer een succes maakten. Een impressie.
_____
Toujours en 2019, le Conseil belge de réanimation et la Ligue Belge de cardiologie ont organisé leur journée mondiale World Restart A Heart. Merci aux nombreuses organisations qui ont fait de cette édition un succès. Une impression.
 
Team Minipop en haar vrijwilligers hebben ongeveer 700 personen gevormd ( Zuidstation te Brussel en metrostation Rogier)

Le site Epicura Ath, 30 participants dont 10 enfant et 40 spectateurs sur une durée de 9 à 16h

Six minutes initiatie CPR en AED

LIFEGUARD initiatie AED en CPR

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Sportcentrum Breeven te  Bornem

UCL 

Initiatie reanimatie in bibliotheek  'De Krook'

HUDERF/UKZKF 

IFAMU RBC -une partie notre équipe était présente dans les locaux du SPF Finance à Bruxelles.

+- 150 personnes ont été formées durant cette journée.

Het Rode Kruis afdeling Sint-Niklaas stond op de Grote Markt te Sint-Niklaas en heeeft ongeveer een dertigtal mensen over de vloer gehad die de reanimatie hebben geprobeerd

Het Vlaamse Kruis afdeling Mol kon meer dan 100 personen laten reanimeren op hun nieuwe QCPR-poppen in het station van Mol.

Ambulance 112 Essen

Jan Yperman Ziekenhuis - De interesse was groot, we hebben heel veel mensen kunnen informeren adhv de flyer of een demo. 73 personen namen actief deel aan een BLS scenario en behaalden hun certificaat.  

Vesalius - Ieper

World Restart a Heart te Ieper

VIVES te Ieper

Proctor and Gamble - Met 4 pop up boots wisten ze ongeveer 160 mensen te overtuigen om hun handen uit de mouwen te steken. Met de medewerking van haar enthousiaste nijverheidshelpers werden omstaanders aangemaand om een persoon in nood ter hulp te schieten.

AZ Sint Lucas Gent inititiatie cpr/aed

Liége

Sint Niklaas

 

« Op 16 oktober organiseert de Belgische Reanimatieraad (BRC) en de Belgische Cardiologische Liga de World Restart A  Heart om de bevolking meer bewust te maken van de plotse hartstilstand.

De doelstelling van die dag is het grote publiek attent te maken op de handelingen die levens kunnen redden en hiertoe op te leiden. België telt 30 plotse hartstilstanden per dag en 3 mensen maar zullen overleven! Een lage overlevingskans van 10%. Ongeveer 80% van de plotse hartstilstanden gebeurt thuis of op openbare plaatsen, en dikwijls blijven de getuigen (familie, vrienden, buren, ….) perplex, zonder reactie. Dat is de reden waarom we elk jaar, op 16 oktober, contact zoeken met het grote publiek dankzij onze acties « Jouw handen kunnen levens redden», «Kids save lives» en «Alle burgers van de wereld kunnen een leven redden» om elkeen bewust te maken van het probleem en dit in enkele minuten.

De getuigen van een OHCA, jong en oud, zouden allen bekwaam moeten zijn om de eenvoudige levensreddende handelingen uit te voeren (112 oproepen, effectieve borstcompressies geven en een automatische externe defibrillator aanleggen).

Met campagnes zoals de «World Restart a Heart», kunnen we de overlevingskans van de mensen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand vertonen 2 tot 4 keer verhogen. In België, zouden hierdoor elk jaar tot 3000 levens meer kunnen gered worden!

Deze handelingen stel je eenvoudig weg als burger!

“Een nationaal verplichte training van schoolgaande kinderen heeft het hoogste impact op de toename van het aantal cardio-pulmonale reanimaties (CPR) door omstanders.”1

Dit blijkt de meest succesvolle manier te zijn om de hele bevolking te bereiken. Het hoogst aantal reanimaties door omstanders vinden we in sommige Scandinavische landen waar schoolgaande kinderen sinds tientallen jaren opleiding krijgen in cardiopulmonale reanimatie (CPR).

Om dit te ondersteunen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2015 de 'Kids Save Lives' verklaring goedgekeurd. In deze verklaring raadt men een jaarlijkse reanimatietraining van minimum twee uur aan vanaf de leeftijd van 12 jaar in alle scholen over de hele wereld. Op deze leeftijd zijn kinderen meer ontvankelijk voor opleiding en leren zij gemakkelijker aan om anderen te helpen. Op jonge leeftijd een reanimatieopleiding krijgen is zoals leren zwemmen of met een fiets rijden. Kinderen vergeten niet snel hoe ze een leven kunnen redden. Professionele gezondheidswerkers, leerkrachten die opgeleid werden om CPR aan te leren en anderen kunnen met succes schoolgaande kinderen leren reanimeren. Op die manier kan men dergelijke opleidingen vermenigvuldigen. De reanimatiekennis en de vaardigheden kunnen verder worden verspreid door aan de kinderen te vragen hun ouders en vrienden op te leiden.

Sinds 2018, verplicht de Fédération Wallonie-Bruxelles de leerlingen van de secundaire scholen om de twee jaar een reanimatie opleiding te volgen (CPR-AED). Maar de toegekende budgetten zijn nog onvoldoende om de leerlingen van alle Franstalige scholen op te leiden en de frequentie van de opleidingen (om de 2 jaar) is op dit ogenblik nog ontoereikend.

Vanaf september 2019 wordt voor het vijfde schooljaar op rij, in alle secundaire scholen van de Vlaamse Gemeenschap minstens 2 lesuren CPR gegeven aan de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. De « Task Force » CPR-AED van het Vlaams Ministerie van Onderwijs, zet zijn werk verder teneinde enerzijds de CPR-lessen te veralgemenen naar alle leerjaren van het secundair onderwijs en anderzijds automatische externe defibrillatoren (AED) op de buitenmuren van de scholen te plaatsen.

In België krijgen naar schatting tussen 10.000 en 15.000 personen jaarlijks een plotse hartstilstand; dit is zowat 30 per dag. Meestal is dit het gevolg van een plotse en levensgevaarlijke chaotische hartritmestoornis, namelijk ventrikelfibrillatie, waarbij de hartcontracties wegvallen. Daardoor wordt er geen bloed meer in het lichaam rondgepompt. De hersenen en vitale organen krijgen geen zuurstof meer en het slachtoffer verliest bijna onmiddellijk het bewustzijn. Onherstelbare hersenschade treedt reeds op na 3 minuten. Onmiddellijke actie is dus vereist om de overlevingskansen te verhogen en neurologische schade te vermijden en te beperken. Er is maar één manier om de ventrikelfibrillatie te stoppen: het toedienen van een elektrische schok of anders gezegd een defibrillatie uit te voeren.

Op dit ogenblik telt men in België ongeveer 10.000 automatische externe defibrillatoren of AED-toestellen, waarvan 70% in privébezit (sportclubs, bedrijven…). De Belgische Reanimatieraad, gesteund door de Belgische Cardiologische Liga heeft de ambitie om het aantal publieke AED-toestellen in woonwijken en scholen te verdubbelen. Inderdaad, het verhogen van het aantal beschikbare AED’s, samen met het opleiden van meer mensen in reanimatie, kan in België op termijn leiden tot het redden van 3.000 extra levens per jaar.

Maar hier is een kost aan verbonden. Daarom doet de BRC een oproep op de vrijgevigheid van iedereen om dit project te helpen financieren. Op deze wijze neemt u deel aan onze doelstelling om het sterftecijfer ten gevolge van hartstilstand buiten het ziekenhuis te verlagen.

Wil u ook graag uw steentje bijdragen, dan kan dit door een gift te doen op het rekeningnummer van de Belgische Reanimatieraad: BE50 0688 9088 5918

________________________

1 Volgens Böttiger BW, et al en de European Resuscitation Council (ERC)

Le 16 octobre  le Conseil Belge de Réanimation (BRC) et la Ligue Cardiologique Belge organiseront la journée mondiale de sensibilisation à l’arrêt cardiaque inopiné ; le « World Restart a Heart Day ». Cette journée a pour objectif de sensibiliser et de former le grand public aux gestes qui sauvent. En Belgique, il y a 30 arrêts cardiaques inopinés par jour et seuls 3 d’entre eux survivront ! Donc un faible taux de survie de 10%. Environ 80% des arrêts cardiaques inopinés arrivent à la maison ou dans les lieux publics et souvent les témoins (familles, amis, voisins…) restent sans réaction. Dès lors, chaque année, le 16 octobre, nous allons au contact du public et à l’aide de nos campagnes « Vos mains peuvent sauver des vies », « Kids save lives » et « Tous les citoyens du monde peuvent sauver une vie » nous voulons sensibiliser tout un chacun et ce en quelques minutes.

En effet, les témoins d’un arrêt cardiaque en milieu extrahospitalier (ACEH), jeunes et moins jeunes, devraient tous être capables d’effectuer les gestes simples qui sauvent des vies (Appeler le 112, entamer des compressions thoraciques efficaces et utiliser un défibrillateur externe automatique).

Avec des actions comme le «World Restart a Heart», nous pouvons améliorer le taux de survie des personnes présentant un arrêt cardiaque extrahospitalier dans une proportion de 2 à 4 fois. En Belgique, cela permettrait de sauver jusqu’à 3000 vies supplémentaires chaque année !

Apprendre ces gestes, c’est tout simplement un acte de citoyen !

« Une formation obligatoire à la réanimation au niveau national pour les élèves aurait un impact maximal sur l’augmentation du taux de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) entamée par témoin.

Il s’avère que c’est la manière la plus efficace de toucher l’ensemble de la population. Ce constat a pu être établi notamment grâce aux résultats positifs dans certains pays scandinaves – présentant les taux de RCP par témoin les plus élevés - où l’éducation des écoliers à la RCP est obligatoire depuis des décades.

Afin de soutenir cette démarche, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a approuvé en 2015 la déclaration « Kids save lives ». Cette déclaration recommande minimum deux heures de formation à la RCP annuelle à partir de 12 ans dans toutes les écoles du monde. A cet âge, les enfants sont plus réceptifs aux instructions et ils apprennent plus facilement à aider les autres. Ce type de formation s’apparente à l’apprentissage de la nage ou du vélo, un exercice familier chez les enfants qu’ils n’oublieront jamais. Les professionnels de la santé, les enseignants formés à dispenser la RCP ou d’autres peuvent former efficacement les écoliers et tous peuvent avoir un effet multiplicateur. Les connaissances et les compétences pour la RCP peuvent se propager davantage en demandant aux enfants de la démontrer à leurs famille et amis.

Depuis 2018, la fédération Wallonie Bruxelles, oblige les élèves des écoles secondaires à suivre tous les deux ans une formation de réanimation (RCP-DEA). Mais les budgets alloués ne sont pas encore suffisant pour former les élèves de toutes les écoles francophones et la fréquence des formations (biannuelle) n’est pas efficace en ce moment.

En septembre 2019, commencera la cinquième année scolaire où, dans toutes les écoles secondaires de la Région Flamande, au moins 2h de RCP seront prodiguées aux élèves de 5 et 6ième année. La Task Force RCP-DEA du ministère de l’Enseignement de la Région Flamande poursuit son travail afin d’une part de généraliser les cours de RCP depuis la première secondaire et d’autre part d’installer des défibrillateurs externe automatisé (DEA) sur les murs extérieurs des écoles.

La mort subite cardiaque (MSC) touche chaque année entre 10.000 et 15.000 personnes en Belgique – environ 30 par jour-. C’est un trouble inopiné et potentiellement mortel de l’activité cardiaque. Ce rythme chaotique, appelé fibrillation ventriculaire, est caractérisé par le manque de contractions adéquates, rendant ainsi la circulation sanguine inefficace. Rapidement, l’ensemble des organes est totalement privé d’oxygène et des lésions cérébrales irréversibles apparaissent dès la troisième minute de l’arrêt cardiaque. Une intervention immédiate est donc nécessaire pour augmenter les chances de survie et minimiser les séquelles neurologiques. La seule façon d’arrêter une fibrillation ventriculaire, c’est de donner un choc électrique ou, autrement dit, effectuer une défibrillation.

Aujourd’hui, la Belgique compte entre 8.000 et 10.000 défibrillateurs externes automatiques (DEA) dont 70% en propriété privée (clubs de sports, entreprises, …). Le Conseil Belge de Réanimation, soutenu par la Ligue Cardiologique Belge, a pour ambition de doubler le nombre de ces DEA, placés à proximité des habitations et des écoles. En effet, doubler le nombre de DEA et former plus d’intervenants à la réanimation cardio-pulmonaire permettraient de sauver, chaque année, plus de 3.000 vies en Belgique. Malheureusement, ceci à un coût. C’est pourquoi le Conseil Belge de Réanimation (BRC) lance un appel aux dons. Le BRC appelle à la générosité de chacun pour l’aider à financer le développement de ce projet. De cette façon, vous participez à l’objectif de réduire le taux de mortalité dû aux arrêts cardiaques survenus en dehors du cadre hospitalier.

Si vous souhaitez soutenir ce projet, voici le numéro de compte : BE50 0688 9088 5918, Conseil Belge de Réanimation.

________________________

1 Böttiger BW, et al & European Resuscitation Council (ERC)

Belgian Resuscitation Council vzw-asbl

Siège Social et Administratif  / Maatschappelijke zetel:

Avenue du Thym 20 / Tijmlaan 20 
1080 Molenbeek-Saint-Jean / Sint Jan Molenbeek
GSM : +32 497 40 01 57     www.brc-rea.be


[printfriendly]

 

PAS POSSIBLE MAINTENANT

MOMENTEEL NIET MOGELIJK

PAS POSSIBLE MAINTENANT

MOMENTEEL NIET MOGELIJK